Gedragsregels

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie binnen de sport.

Als bestuur hechten wij veel waarde aan een goede sfeer binnen onze vereniging waar naast hockey ook ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. Onze leden moeten zich dus thuis voelen bij MHCU en om dat zo te houden schenken we aandacht aan dit moeilijke onderwerp.

Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld die van belang zijn voor iedereen die aan sport doet. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl).

De gedragsregels voor begeleiders zijn bedoeld om begeleiders (trainers/ coaches/ begeleiders)vaneen sporter(s)een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en wat niet toelaatbaar is, omdat dit van persoon tot persoon verschillend is.

Dat een volwassen sporter of begeleider geen seksuele relatie met minderjarige sporters mag aanknopen is voor iedereen vanzelfsprekend, maar vaak is de situatie minder duidelijk en dus ingewikkelder.Als je goed met elkaar omgaat in een gelijkwaardige relatie, kunnen grapjes of aanrakingen best acceptabel zijn. Anders wordt het als dit te ver gaat, ook al is er niet direct sprake van opzet. Een opmerking kan onbedoeld toch kwetsend overkomen.

Grenzen worden vaak vrijwel ongemerkt en stap voor stap overschreden. Iedere sporter moet kunnen aangeven waar zijn of haar grenzen liggen, zonder dat dit als flauw of preuts wordt ervaren.

Verantwoordelijkheid begeleider

Respecteer de persoonlijke grenzen van de sporter met betrekking tot diens levensovertuiging, ras,geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid en ondersteun haar/hem zoveel mogelijk in het stellen van grenzen naar anderen toe.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie of misbruik. In een relatie met een sporter kunnen gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot trainen, begeleiden en dergelijke zoals verliefdheid, afkeer of agressie. Beide partijen moeten hierop alert zijn en voorkomen dat deze relatie zich verder ontwikkelt.

Jeugdige sporters die aanvankelijk positief staan tegenover sensueel contact omdat zij bijvoorbeeld verliefd zijn op de begeleider realiseren zich vaak pas achteraf dat hun instemming met de toenaderingspoging niet `echt` was en daarmee ongewenst.

Een aai over de bol of een arm om de schouder moet natuurlijk kunnen maar doe dit zodanig dat het niet als seksueel intimiderend wordt ervaren. Voorkom dat verbaal of non-verbaal gedrag aanleiding geeft tot een ongemakkelijke of ongewenste situatie.

De omgang met (vermoedens van) seksuele intimidatie/misbruik.

De schade die slachtoffers van seksuele intimidatie oplopen is ernstig. Zwijgen over vermoedens of signalen kan tot gevolg hebben dat de situatie voortduurt of dat ook anderen het slachtoffer worden.Het is daarom belangrijk dat er altijd melding wordt gemaakt van (vermoedens van) seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat een melding niet gelijk staat aan een beschuldiging. Melden heeft ten doel dat vermoedens worden onderzocht. Dit is in het belang van het slachtoffer, maar ook in het belang van de beschuldigde ingeval het vermoeden niet blijkt te kloppen.

Alles serieus nemen houdt ten eerste in dat niet alleen concrete klachten, maar ook vermoedens en geruchten serieus worden onderzocht. Alles serieus nemen houdt ten tweede in dat alle vormen van seksuele intimidatie serieus worden genomen en dat wij niet alleen oog hebben voor de ernstige vormen. Ook tegen kleinere grensoverschrijdingen moet worden opgetreden. Deze komen het meest voor en zijn een signaal voor een klimaat waarin ernstiger vormen eerder plaatsvinden. Uit ervaringen van slachtoffers blijkt bovendien dat de seksuele intimidatie meestal heel geleidelijk en met kleine grensoverschrijdingen is begonnen. Het is dus van wezenlijk belang deze grensoverschrijdingen tijdig te signaleren en aan te pakken: bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan en gedragsafspraken te maken.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken
  • Melden aan de vertrouwenscontactpersoon die door MHCU hiervoor is aangesteld
  • Melden aan het bestuur dat vervolgens kan doorverwijzen naar de vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

MHCU heeft een vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Deze kan worden ingeschakeld indien er een vermoeden is van seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon voor MHCU is:

Wat is de rol van de vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat, indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op misbruik zoveel mogelijk te verkleinen.

Begripsbepalingen

Seksuele intimidatie
Iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Seksueel misbruik
Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn.
Agressie en bedreiging
Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee,gericht tegen een lid van de vereniging.
Pesten
Het herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep.
Discriminatie
Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis van ras, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd.
Begeleider
Onder begeleider wordt verstaan coach, manager, trainer, bestuurs- en commissieleden.


Door duidelijk kenbaar te maken waar wij als vereniging voor staan hanteert MHCU een Preventie- en Integriteitsbeleid.

 

Bestuur Mixed Hockey Club Uitgeest

 


Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook